Inleiding

 1. De beheerder van Hartelijk Verbonden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

 • Contactgegevens:
  Website: www.hartelijkverbonden.nl
  E-mailadres: info@hartelijkverbonden.nl  
  Kamer Van Koophandel nummer: KVK 22059822
  Eigenaar: Corrie Kole-de Looff. Zij is te bereiken via info@hartelijkverbonden.nl

 1. Ik zal in deze privacyverklaring nader uitleggen welke persoonsgegevens Hartelijk-Verbonden verwerkt, voor welke doeleinden en welke wettelijke basis daarvoor geldt. Dit doe ik in deel A van deze privacyverklaring.

 2. Naast persoonsgegevens van klanten verwerk ik ook persoonsgegevens van de bezoekers van mijn website. In deel B leg ik uit hoe ik omga met deze persoonsgegevens.

 3. Deel C bevat een aantal algemene bepalingen waarin u onder meer leest hoe de persoonsgegevens beveiligd worden.

 

Deel A

Ik ga zorgvuldig om met persoonsgegevens die ik verwerk en houd me daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder andere dat Hartelijk-Verbonden:

 • U op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen;
 • Passende beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en diefstal;
 • U informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door Hartelijk-Verbonden worden verwerkt.

Hartelijk-Verbonden verwerkt uw persoonsgegevens doordat uw gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze gegevens zelf verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres

Hartelijk-Verbonden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de dienstverlening aan de klanten te kunnen uitvoeren voor de op de site vermelde activiteiten;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van informatie in het kader van de dienstverlening zoals reclame etc.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;
 • Om goederen, facturen of diensten bij u af te leveren;
 • Persoonsgegevens worden verwerkt als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Hartelijk-Verbonden zorgt ervoor dat de persoonsgegevens veilig zijn opgeslagen en niet voor onbevoegde personen toegankelijk zijn.

Deel B

Gegevens van bezoeker van de website van Hartelijk-Verbonden
Indien u een bezoek brengt aan mijn website en via het contactformulier een vraag stelt of mij om informatie verzoekt of u inschrijft voor een product of dienst, vraag ik u om de volgende persoonsgegevens aan mij te verstrekken:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres

Doeleinden

Hartelijk-Verbonden verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het kunnen beantwoorden van uw vraag/klacht/opmerking;
 • Het aan u kunnen toesturen van gevraagde informatie.

Grondslag

Indien u mij een vraag stelt of om informatie verzoekt, heeft Hartelijk-Verbonden een gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor een goede afhandeling van uw verzoek.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens zullen worden verwijderd nadat uw verzoek of vraag is beantwoord of uw opmerking is verwerkt. Hartelijk-Verbonden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Deel C

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hartelijk-Verbonden.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hartelijkverbonden.nl

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Hartelijk-Verbonden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@hartelijkverbonden.nl

Klachtenregeling – waar kun je terecht met klachten
Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd of de rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kunt u een klacht indienen via het contactformulier op mijn website. U kunt uw klacht ook per e-mail aan mij toezenden. Mijn contactgegevens vind u ook op mijn website: www.hartelijkverbonden.nl/contact  

Inwerkingtreding van de privacyverklaring
Ik behoud mij het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16-01-2020