Bidt iedereen?

Ik bid, jij bidt, jullie bidden, wij bidden. Wie bidt er niet? Ik heb daar nooit zo bewust over nagedacht. Tot ik op een reguliere cluster-4 school stage liep. Het was etenstijd. De kinderen wisten het al: juf Corrie gaat bidden. Tot een van de jongens door de klas riep: ’Juf waarom mogen wij niet bidden?’ ‘Maar natuurlijk mogen jullie bidden!’ Ik voelde me blij worden en dacht dat ik wat had uitgestraald….. Na het gebed zei dezelfde jongen dat hij tot oma had gebeden die gestorven was en dat hij zich toen heel rustig voelde. Mijn gedachten tolden onder het eten van mijn boterham. Hoe ga ik hier mee om? Wil ik wel dat er dat op deze manier gebeden wordt? Moet ik hier de volgende keer weer ruimte voor laten? Wat als ik dit niet meer wil? Hoe pak ik dit juist in deze groep aan? Waarom heb ik niet eerder bedacht dat dit kon gebeuren? Ik had dit toch gewoon kunnen weten? Inmiddels doe ik toch al een tiental jaren evangelisatiewerk in dezelfde stad met dezelfde soort kinderen en jongeren?

BIDDEN! Het is een oproep! Bidt iedereen?

Vorige week las ik dat de Satanskerk bidt om een machtsstrijd en ontsporingen van de seksualiteit in de christelijke kerken en bij hun leiders.

BIDDEN! Een oproep. Zijn we ons bewust van de gevaren?

Porno! Zeker 60% van de kerkelijke jongeren komen er mee in aanraking. Zo’n onderzoek stelt mij weer helder een grote duisternis voor ogen. Zeker 60%! Hoe is dit bij ouderen? Stellen ze hun daden in het licht zoals deze jongeren? Zou onderzoek zelfs wel de waarheid ontdekken? Deze zonde wordt in het duister bedreven. Het schuwt het licht en de waarheid. Johannes zegt het zo liefdevol: ‘Ieder die kwaad doet komt tot het licht niet.’ Psalm 43 zingt : Zendt HEERE Uw Licht en waarheid neder!’ Er is een Weg terug! Een gebaande en geopende Weg.  Ons gebed mag wel zijn zoals Andrew Bonar zegt: ‘Wanneer we U (gaan) vergeten, roep ons dan tot Uw gemeenschap (terug) door een tekstwoord, een woord van U zelf!’ Bonar zegt verder: ’Omgordt u met de waarheid. Indien u maar enkele deeltjes van de waarheid aantrekt dan hangt uw kleding wel erg los. Losse kleding is onthullend…..’ Treffend eerlijk!

Porno is als een bom die inslaat in de ziel en in het huwelijksleven. Waar ligt de bron, de wortel van het gedrag? Is er vaak gestraft in het verleden? Komt er een zoeken naar liefde op de verkeerde plaats voort uit te weinig geborgenheid? Is seksualiteit een dynamiek in onze erfenis vanuit mijn voorgeslacht? Dat kan. DNA bepaald in de ene familie sterkere behoeftes dan in het andere. Is er een verkeerd begrijpen van de liefde? Kennen we de liefdestaal van de ander, onze partner en van onszelf? Is ons karakter onbetrouwbaar? Ik geloof vanuit ervaring dat er geen goed in ons woont. Dat het Goede alleen van God komt en door Christus is verdiend! Waar ik wel moeite mee heb wil ik ook eerlijk zeggen. Ik kan moeilijk vasthouden aan de gedachte dat een ander onbetrouwbaar is. Dan begin ik liever eerst aan mezelf te twijfelen dan aan de ander. Ook kijk ik liever niet alleen achteruit maar ook vooruit. De net gestelde vragen kunnen een verkeerd effect oproepen. Wanneer we te veel achterom kijken dan kan dit een vervolg krijgen door onze schuld buiten onszelf te zoeken. Zullen we eerlijk onze zonden onder ogen zien en de schade daarvan voor onze rekening nemen? Alleen zo kunnen we in Gods kracht het gevecht aan met de zonden, in de duisternis vrede ontvangen, de schade herstellen. Eerst in het Licht gaan staan om de duisternis te ontdekken. Laat God maar met Zijn Licht naar binnen schijnen. Sluit je hart niet bewust af om door te gaan in de verderfelijke zonden. Je ziet dingen die niet voor zuivere ogen en oren bestemd zijn. En aan de andere kant: God openbaart geheimen die niet voor alle ogen en oren bestemd zijn maar wel voor die ogen en oren die op Hem afgestemd zijn. Het gaat om een Andere Zender die 24/7 online is. Hij biedt ons Zijn vriendschap aan en handelt nooit met ons naar onze zonden. Wij kunnen God niet naar onze hand zetten maar Hij kan ons wel bij de hand nemen. God haalt niet de besten uit deze wereld. Hij ziet op zondaren neer. Belijdt uw zonden, laat ze, en voor u is er barmhartigheid. Wat een rijke belofte van God Zelf!

Mannen kunnen seksualiteit loskoppelen van een relatie met hun vrouw. Voor ons vrouwen is dit niet te begrijpen. Maar daar ligt een verschil vanuit de schepping. Dat verschil is er. De man die porno toelaat in zijn leven zal goed weten en voelen dat dit de verkeerde vorm van seksualiteit is, dat dit niet bij de schepping hoort maar bij een vallen in de zonde. Wroeging en schaamte zijn vaak sterk aanwezig maar hoe breek je met iets wat als dynamiet het hele leven beheerst? Is het je probleem?

Problemen zijn niet-succesvolle pogingen tot een oplossing. Waarvan Charles Franklin Kettering zegt: ‘Het enige verschil tussen een probleem en een oplossing is dat mensen de oplossing begrijpen.’

Wij mannen én vrouwen? We hebben zo vaak een verborgen agenda. Mannen tijdens het luisteren. Luisteren naar Gods stem en naar het verhaal van zijn vrouw of kinderen. Vrouwen tijdens het onverdeeld luisteren naar God, naar haar man en tijdens het gemeenschapsleven met haar man. Leer je focussen op de dingen die belangrijk zijn voor de ander. Die ander is niet zomaar iemand. Hij/zij is na God je grootste schat op aarde!

‘Een reis van duizend mijlen begint bij de eerste stap’ (Confucius)

Bij de satanskerk weten ze dat seks een dynamische kracht heeft. Maar er is een Sterkere Macht!

Vraag maar hulp mannen bij het breken met deze gevoelige zonde. Dat getuigt van mannenkracht! Laat de pijn, de wroeging, het geheim niet langer toe! Zoek hulp bij de hulpverlening, pastorale coaching of een christelijke coach.

‘Het kost meer moed om een mening te veranderen dan om eraan vast te houden.’ (Geoffrey F. Abert)

Peuters spelen verstoppertje op een heerlijk kinderlijke manier. Ze doen hun ogen dicht en zodra ze anderen niet zien denken ze dat anderen hen ook niet zien. Wij spelen toch geen verstoppertje en sluiten onze ogen voor alle moois wat onze Schepper aan ons geeft!?

We zijn geen peuters! We zijn groot. We willen begrijpen. Hierin zit het woord grijpen. Het leven grijpen. Maakbaar maken…

Hier tegenover staat ontvangen. In vertrouwen op de grote Gever. Het Leven geeft zoveel al voor wij in het leven staan. Het leven geeft Hét Leven voor wij gaan leven. Zien we de rijkdom van Zijn grote eenzijdige liefde?

BIDDEN! Zoals het gebed van Andrew A. Bonar: ‘O HEERE, ik bid U om overtuiging. Ik vraag niet of die heel diep mag zijn, want wij maken van zoveel dingen afgoden dat wij zelfs van onze overtuiging een afgod maken. Daarom zeg ik niets over de diepte maar vraag ik om waarheid ervan.’

‘De hemel is een Koninkrijk waar gerechtigheid woont. Vrede is de heerlijkheid van dat koninkrijk. Op het beneden-rond van deze wereld is weinig gerechtigheid te vinden en de goddeloze eet zijn naaste op die rechtvaardiger is dan hij. Heiligheid is het doelwit van de duivel waarop hij schiet.’ Aldus Thomas Watson. De oorlog is verklaard aan christenen die heilig willen leven. In deze strijd zijn wapens hard nodig. Hoe kunnen we ons wapenen in een tijd dat we het druk, drukker, drukst bezig zijn. Is dat niet onze strijd geworden? Druk is duivels! Bidden is werken in stilte voor een groter en hoger doel met meer rendement. Eeuwig(heids) rendement. Wie God laat werken en Hem laat regeren in zijn leven zal verwondert zijn over de uitkomsten. Wie zelf wil werken heeft het altijd druk, komt niet met zijn werk klaar, is een prooi van satan en vindt zichzelf té belangrijk. Zij die alleen, zonder God-los van God hun weg gaan hebben geen vrede omdat zij de Vorst van het Vrederijk niet erkennen als hun Koning. GA TERUG! Het verkeersbord wat bij een verkeerde oprit aan de snelweg staat moet op ons netvlies staan. Zodra we de zonde kussen in plaats van de Zoon verliezen we de vrede.

Bewust stil staan bij hetgeen wat we uit gewoonte denken en doen, is iets wat wij mensen van nature (liever) niet doen.

Bewust stil staan bij gewoontes: Ik denk dan ook aan de vakjes die we hebben voor God. Vakjes: stille tijd, Bijbel lezen bij het opstaan, naar bed gaan en tijdens de maaltijd zijn goed maar levensgevaarlijk wanneer we daar tevreden mee zijn. Te-vrede-n. Is dit onze vrede? Leven met God is wandelen met Hem. Het is een levenshouding. Het is verlangen naar meer. Bij een gezond geloof komt hoe langer hoe meer een levende wandeling in gesprek met God de dag door. Wandelen met God is meer dan een bezoek(je) van God!

In onze beperktheid beseffen we niet dat wij mensen nooit kunnen functioneren als totaal onafhankelijke wezens. We zijn geschapen voor God om met Hem te leven. In onze vermeende zelfstandigheid zullen we fouten maken die destructief zijn.

‘Van Gods pelgrims valt er niet één aan de kant van de weg neer. God geeft u geen makkelijke reis naar het beloofde land, maar Hij geeft wel een veilige weg. Allen die schuilen in de schaduw van het Paaslam zullen onder de bescherming van de vuurkolom verkeren’, aldus Bonar.

In het kader van een druk leven maak ik me wel eens zorgen om onze hardwerkende, levenslang zittende, gewaardeerde kerkenraadsleden en hun gezinnen…. Zorgen omdat ik hen en hun gezin niet over heb voor deze zorgen. Juist zij moeten onder onze zorg en gebed een plaats hebben! Tegelijk vraag ik me wel eens af of de levenslange ambtslast door God wordt verlangd. Dit is complexe, kwetsbare en tere problematiek die zich in de kerken laat zien. Leg ik daar de gebeden naast van een satanskerk dan vraag ik me af welke winst er te boeken valt bij levenslang? Of moet ik van verlies spreken? In liefde wil ik dit gezegd hebben. Satan voert een onheilige, al verloren oorlog. Maar wel een oorlog met zijn demonen, zijn vrienden. Dit demonische leger is een eenheid, meer dan wij als gelovigen zijn. Wanneer u oprecht gelooft dan haat satan u, hij loert op u omdat u het beeld van Christus draagt. John Blanchard zegt:’ We worden tegengewerkt door een levende, intelligente, vindingrijke en sluwe vijand die de oudste christen kan overleven, harder kan werken dan de meest ijverige, beter kan vechten dan de sterkste en de meest verstandige te slim af is’.

Vriend(in) worden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *